Murder Suspects of Hokkaido

Victim – Wang Kangrong – male human
Innkeeper – Wang Liangnu – female human
Constable – Kong Maorong – female human
Blacksmith - Yuan Yanrui – female verrik
Milliner - Shen Tubao – female human
General Store Owner - Jiang Bairui – male human
Livestock Caretaker - Wu Rongnu – male qahngol
Rongnu’s Daugther - Wu Xianwei – female qahngol
Jeweler - Fan Tianmeng – male human
Cosmetics - Fan Feiliu – female human
Beekeeper - Sun Meigan – female verrik

Locations
Kayabujiya Tavern
Shen’s Milliner’s
Hokkaido Livestock

Murder Suspects of Hokkaido

The Ballad of the Lion and the Dragon Sai_Kitty Sai_Kitty